Thứ Ba, 1 tháng 5, 2012

Đăng ký chủ nguồn thải cho Doanh nghiệp - tư vấn về môi trường


CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG
Địa chỉ: 156 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
Hotline: (08 22 142 126 - 0903 649 782
Email: minhphuong.corp@yahoo.com.vn hoặc thanhnv93@yahoo.com.vn
Website: www.lapduan.com


Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường , Đánh giá tác động môi trường bổ sung, Đánh giá tác động môi trường chiến lược, Lập bản cam kết bảo vệ môi trường

Với đội ngũ thạc sĩ, kỹ sư môi trường nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và Bản cam kết bảo vệ môi trường .Và bằng các phương pháp đánh giá có tính khoa học và đã được kiểm nghiệm như: phương pháp phỏng đoán, phương pháp đánh giá nhanh, phương pháp nghiên cứu phân tích môi trường vật lý (nước, không khí), phương pháp thống kê, phương pháp so sánh,… để đưa ra các đánh giá đáng tin cậy làm cơ sở cho việc tư vấn các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường cả trong quá trình xây dựng và hoạt động của dự án.

Đối tượng lập báo cáo đánh giá tác động môi trường:

-        Các doanh nghiệp sản xuất, thương mại dịch vụ, khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, nhà máy, bệnh viện, khách sạn, các nhà máy, nhà xưởng,…

Mô tả công việc:

-   Khảo sát điều kiện địa lý, địa chất, khí tượng, thủy văn

-   Điều tra, khảo sát, thu thập số liệu về điều kiện tự nhiên, môi trường, KT – XH

-   Thu mẫu nước, mẫu không khí, mẫu đất tại khu vực dự án và phân tích tại phòng thí nghiệm.

-   Xác định các yếu tố vi khí hậu trong khu vực dự án.

-   Đánh giá hiện trạng môi trường khu vực thực hiện dự án.

-   Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án như: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn; xác định các loại chất thải phát sinh trong quá trình xây dựng và hoạt động của dự án bằng các phương pháp thống kê, phân tích, thu thập, đánh giá nhanh.

-   Đánh giá mức độ tác động, ảnh hưởng của các nguồn ô nhiễm kể trên đến các yếu tố tài nguyên, môi trường, xã hội, con người xung quanh khu vực thực hiện dự án.

-   Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường cho giai đoạn xây dựng dự án

-   Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm, phương án quản lý môi trường quá trình hoạt động và dự phòng sự cố môi trường.

-   Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án.

-   Tham vấn ý kiến UBND và UBMTTQ phường nơi thực hiện dự án.

-   Xây dựng chương trình giám sát môi trường.

-   Lập hội đồng thẩm định và phê duyệt báo cáo.

Lập Báo Cáo Giám Sát Môi Trường

Đối tượng lập báo cáo giám sát môi trường

Tất cả các doanh nghiệp sản xuất, thương mại dịch vụ, khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, nhà máy, bệnh viện, khách sạn, các nhà máy, nhà xưởng,… thực hiện việc giám sát môi trường định kỳ 6 tháng/lần.

Mô tả công việc

-   Khảo sát, thu thập số liệu về hiện trạng môi trường xung quanh khu vực dự án.

-   Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án như: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn; xác định các loại chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án.

-   Lấy mẫu nước thải, mẫu khí xung quanh và tại ống khói, lấy mẫu đất, mẫu nước ngầm.

-   Đánh giá chất lượng môi trường.

-   Đánh giá tác động của từng nguồn gây ô nhiễm.

-   Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và dự phòng sự cố.

-   Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án.

-   Trình nộp báo cáo lên các cơ quan có chức năng.
Đối tượng lập hồ sơ xả nước thải vào nguồn nước:

Các doanh nghiệp sản xuất, thương mại dịch vụ, khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, nhà máy, bệnh viện, khách sạn, các nhà máy, nhà xưởng,… xả nước thải vào nguồn nước.

Mô tả công việc


-   Khảo sát, thu thập số liệu về công nghệ sản xuất của doanh nghiệp

-   Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án như: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn; xác định các loại chất thải phát sinh trong quá trình xây dựng và hoạt động của dự án.

-   Đánh giá mức độ tác động của các nguồn ô nhiễm từ hoạt động của dự án  đến các yếu tố tài nguyên và môi trường.

-   Xác định nhu cầu sử dụng nước và xả nước.

-   Xác định đặc trưng nguồn nước thải, hệ thống xử lý nước thải hiện hữu.

-   Thu mẫu nước thải đầu vào và đầu ra của Công ty và phân tích tại phòng thí nghiệm

-   Mô tả công trình xử lý nước thải: phương thức xả thải, chế độ xả thải, lưu lượng xả thải,…

-   Tiếp cận, thu thập, thống kê, lấy mẫu nước thải, mô tả các Doanh nghiệp lân cận thải cùng ra 1 nguồn tiếp nhận (trong bán kính 1 km đối với nguồn xả thải )

-   Xác định đặc trưng nguồn tiếp nhận nước thải (sông, suối, kênh, rạch tiếp nhận nước thải): chế độ thủy văn.

-   Đánh giá về hoạt động liên quan đến nguồn tiếp nhận: đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội.

-   Lấy mẫu nước tại kênh, rạch dẫn nước thải (nguồn tiếp nhận trực tiếp) tại các vị trí khác nhau và phân tích tại phòng thí nghiệm.

-   Lấy mẫu nước tại sông (nguồn tiếp nhận cuối cùng) tại các vị trí khác nhau và theo chế độ thủy văn của dòng nước, sau đó phân tích tại phòng thí nghiệm

-   Đánh giá chất lượng, khả năng tiếp nhận của nguồn tiếp nhận nước thải.

-   Đánh giá tác động việc xả thải của Doanh nghiệp vào nguồn nước.

-   Lập bản đồ vị trí xả nước thải vào nguồn nước tỷ lệ 1/10.000.

-   Lập các sơ đồ khảo sát, lấy mẫu.

-   Lập hội đồng thẩm định và Phê duyệt Đề án xả nước thải.

Đối tượng lập đề án bảo vệ môi trường:

Các doanh nghiệp sản xuất, thương mại dịch vụ, khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, nhà máy, bệnh viện, khách sạn, các nhà máy, nhà xưởng,… đã đi vào hoạt động mà không có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc giấy xác nhận đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường.

Mô tả công việc

-        Khảo sát, thu thập số liệu về hiện trạng hoạt động của Công ty.

-        Khảo sát, thu thập số liệu về hiện trạng môi trường xung quanh khu vực dự án.

-        Khảo sát điều kiện tự nhiên, điều kiện KT-XH liên quan đến hoạt động của Công ty.


-        Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án như: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn; xác định các loại chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án.

-        Thu mẫu nước thải, mẫu không khí tại nguồn thải và khí xung quanh khuôn viên dự án, sau đó phân tích tại phòng thí nghiệm.

-        Đánh giá mức độ tác động của các nguồn ô nhiễm đến các yếu tố tài nguyên và môi trường.

-        Liệt kê và đánh giá các giải pháp tổng thể, các hạng mục công trình bảo vệ môi trường được thực hiện.

-        Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và dự phòng sự cố môi trường cho các hạng mục còn tồn tại.

-        Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án.

-        Xây dựng chương trình giám sát môi trường.

-        Soạn thảo công văn, hồ sơ đề nghị phê duyệt Đề án

-        Thành lập đoàn kiểm tra thực tế về việc bảo vệ môi trường tại công ty

-        Thẩm định và Quyết định phê duyệt.
Đối tượng lập đề án thăm dò/ khai thác nước ngầm

Các tổ chức, cá nhân sở hữu hoặc điều hành cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có khai thác sử dụng nước ngầm

Mô tả công việc

-   Khảo sát, thu thập số liệu về địa hình, địa mạo, điều kiện khí hậu thủy văn, kinh tế xã hội của khu vực ảnh hưởng đến khai thác nước dưới đất.

-   Xác định thông số về các đặc điểm địa chất - địa chất thủy văn khu vực ảnh hưởng đến khai thác nước dưới đất.

-   Thu mẫu nước giếng và phân tích tại phòng thí nghiệm

-   Xác định cấu trúc giếng và trữ lượng nước khai thác.

-   Lập bản đồ khu vực và vị trí công trình tỉ lệ 1/50.000 đến 1/25.000 theo hệ tọa độ VN 2000.

-   Tính toán dự báo mực nước hạ thấp.

-   Tính toán giá thành vận hành và hiệu quả kinh tế.

-   Lập thiết đồ giếng khoan khai thác nước.

-   Lập đề án và trình nộp cơ quan chức năng.
Đối tượng đăng ký chủ nguồn thải

Các tổ chức, cá nhân sở hữu hoặc điều hành cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có phát sinh Chất thải nguy hại.

Mô tả công việc

-   Xác định chủng loại, khối lượng nguyên liệu sản xuất.

-   Xác định nguồn và khối lượng chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình sản xuất của Doanh nghiệp.

-   Xác định nguồn và khối lượng phát sinh của các loại chất thải khác.

-   Xác định mã đăng ký của các loại chất thải.

-   Soạn công văn, lập thủ tục, hồ sơ Đăng ký chủ nguồn thải cho Doanh nghiệp.

-    Trình nộp Sở tài nguyên và môi trường.

logo MP

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét