Thứ Ba, 7 tháng 8, 2012

Mẫu dự án đầu tư cửa hàng xăng đầu - cây xăng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THUYẾT MINH BÁO CÁO KINH TẾ - KỸ THUẬT
DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG


CÔNG TRÌNH:

CỬA HÀNG XĂNG DẦU
KHU CHẾ XUẤT TÂN THUẬN


ĐỊA ĐIỂM:   KHU CHẾ XUẤT TÂN THUẬN, TP. HỒ CHÍ MINH
CHỦ ĐẦU TƯ:     CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIỆP TÂN
           


                       ĐƠN VỊ TƯ VẤN                                                          CHỦ ĐẦU TƯ
                      


HCM - năm 2012

NỘI DUNG
CHƯƠNG I:          GIỚI THIỆU CHUNG..................................................................... 2
I.            GIỚI THIỆU CHUNG................................................................................................... 2
II.        CƠ SỞ PHÁP LÝ  …………………………………………… …………………………….  2                                                                                                            
CHƯƠNG II:        SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ........................................................ 4
II.1.       SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ.................................................................................... 4
CHƯƠNG III:       HOẠT ĐỘNG KINH DOANH, NGUỒN CUNG CẤP............................. 5
CHƯƠNG IV:       ĐỊA ĐIỂM ĐẦU TƯ XÂY DỰNG...................................................... 8
IV.1.     GIỚI THIỆU KCX TÂN THUẬN.................................................................................. 8
IV.2.     MÔ TẢ ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG................................................................................... 8
IV.3.     ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN:............................................................................................... 9
CHƯƠNG V:         QUY MÔ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH.................................. 11
CHƯƠNG VI:       CÁC GIẢI PHÁP VỀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT..................................... 12
CHƯƠNG VII:     THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH............................................ 13
CHƯƠNG VIII:   PHƯƠNG ÁN THI CÔNG XÂY DỰNG............................................. 18
VIII.1.  GIẢI PHÁP THI CÔNG XÂY DỰNG.......................................................................... 18
VIII.2.  SƠ ĐỒ TỔ CHỨC THI CÔNG.................................................................................... 19
VIII.3.  Hình thức quản lý dự án.............................................................................................. 19
CHƯƠNG IX:       PHƯƠNG ÁN VẬN HÀNH VÀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG........................ 20
IX.1.     Phương án Vận hành cửa hàng xăng dầu tân Thuận.................................................... 20
IX.2.     Phương án sử dụng lao động và chi phí tiền lương....................................................... 20
CHƯƠNG X:         ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG - PCCC................................ 21
X.1.       Đánh giá tác động môi trường...................................................................................... 21
CHƯƠNG XI:       TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN........................................................ 32
XI.1.     Cơ sở lập Tổng mức đầu tư.......................................................................................... 32
XI.2.     Nội dung Tổng mức đầu tư........................................................................................... 32
XI.3.     NGUỒN KINH PHÍ XÂY DỰNG................................................................................. 35
CHƯƠNG XII:     NGUỒN VỐN VÀ HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ............................................ 37
Nguồn vốn................................................................................................................................ 37
CHƯƠNG XIII:   HIỆU QUẢ KINH TẾ-TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN................................ 38
XIII.1.  Các giả định kinh tế và cơ sở tính toán......................................................................... 38
XIII.2.  Các chỉ tiêu kinh tế của dự án...................................................................................... 44
XIII.3.  Đánh giá ảnh hưởng Kinh tế - Xã hội........................................................................... 45
CHƯƠNG XIV:    KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.......................................................... 45
XIV.1.  Kết luận....................................................................................................................... 45
XIV.2.  Kiến nghị...................................................................................................................... 45

CHƯƠNG I:                    GIỚI THIỆU CHUNG

I.               GIỚI THIỆU CHUNG

1.1   Tên dự án:
-        Cửa hàng xăng dầu Khu chế xuất Tân Thuận
1.2   Địa điểm xây dựng:
-        Lô K2.4a, đường Tân Thuận, Khu chế xuất Tân Thuận, TP. HCM.
-        Diện tích xây dựng 2000 m2
1.3   Chủ đầu tư     : 
-        Công ty CP Thương mại dịch vụ Hiệp Tân
-        Địa chỉ         : Khu C, lộ Q.02-04a, đường số 18, KCX Tân Thuận, TP. HCM.
-      Điện thoại    : (08)37701259   ;   Fax:    (08)37701658
1.4   Hình thức đầu tư
-        Đầu tư xây dựng mới
1.5  Cấp công trình
-        Công trình kho xăng dầu thuộc công trình cấp IV
1.6   vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình:
-        Công ty CP TVĐT & TKXD Minh Phương
-        Địa chỉ         : 165 Nguyễn Văn Thủ, P. ĐaKao Q1,  TP.HCM
-        Điện thoại     :   (08) : 22142126  - 0907957895
II.         MỤC TIÊU ĐẦU TƯ
Nhằm cung cấp nhiên liệu cho toàn bộ các doanh nghiệp trong KCX Tân Thuận và các phương tiện giao thông đi lại tại Khu chế xuất Tân Thuận và phương tiện giao thông của cán bộ công nhân, người dân địa phương trong khu vực này.
Mặt khác dự án cũng tạo thêm một số chỗ làm việc và thu nhập cho người lao động trong Công ty và góp phần tăng nguồn ngân sách cho địa phương thông qua việc nộp các khoản thuế và các khoản đóng góp khác.
III.         CƠ SỞ PHÁP LÝ TRIỂN KHAI DỰ ÁN

-   Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 17/6/2003 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;

-   Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;

-   Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về việc Quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình;

-   Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về việc Quản lý chất lượng công trình xây dựng và Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/04/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 2009/2004/NĐ-CP;

-   Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng kèm theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng;

-   Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

-   Thông tư số 14/1999/TT-BTM ngày 07-7-1999: Hướng dẫn điều kiện kinh doanh xăng dầu;

-   Quyết định số 39/QĐ-UBND của UBND TP HCM phê duyệt qui hoạch hệ thống xăng dầu trên địa bàn TP HCM giai đoạn 2007-2010 và định hướng đến năm 2020;

-   Các văn bản khác của Nhà nước liên quan đến lập Tổng mức đầu tư, tổng dự toán và dự toán công trình.

IV.     TÀI LIỆU THAM KHẢO

-   TCVN 5684-1992: An toàn cháy các công trình xăng dầu.

-   TCVN-1993: Hệ thống chữa cháy. Yêu cầu chung về thiết kế, lắp đặt sử dụng.

-   TCXDVN: Tập V  về thiết kế kho tàng, trạm và đường ống dẫn xăng dầu.

-   Thiết kế sơ bộ cây xăng của Công ty thiết kế công trình xăng dầu và dầu khí

-   Báo cáo nghiên cứu khả thi “Trạm kinh doanh nhiên liệu của PV OIL TP.HCM

-   TCVN 4530-1998: Cửa hàng xăng dầu – Yêu cầu thiết kế

-   TCVN 2622-1995: PCCC cho nhà và công trình - Yêu cầu thiết kế

-   TCVN 5864-2003: An toàn cháy công trình dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ.

 

CHƯƠNG II:                          SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ


II.1.       SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ

TP.HCM là trọng điểm kinh tế của cả nước nơi tập trung các công ty, xí nghiệp có nhu cầu sử dụng nhiên liệu rất lớn, là đầu nối giao thông chính của khu vực phía nam, Khu chế xuất Tân Thuận là nơi có mật độ phương tiện giao thông cao do khối lượng phương tiện giao thông đi lại qua KCX có nhu cầu tiêu thụ xăng dầu ngay tại cổng vào KCX, do đó để phát triển thị phần và kịp thời cung cấp nhiên liệu, Công ty CP Thương mại dịch vụ Hiệp tân cần đầu tư xây dựng cửa hàng cung cấp xăng dầu tại khu vực này.
Để thực hiện nhiệm vụ trên, đồng thời chuẩn bị cơ sở cho việc phát triển kinh doanh, Công ty đã chuẩn bị đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu nhằm cung cấp nhiên liệu cho các loại phương tiện giao thông trên tuyến đường này, cũng như quá trình vận chuyển hàng hóa và giao thông đi lại của người dân trong khu vực.
Trong những năm vừa qua, nhịp độ tăng trưởng của nền kinh tế quốc dân nước ta đã đánh dấu bước chuyển biến vô cùng quan trọng của thị trường. Cùng với sự tăng trưởng của các ngành kinh tế, nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu cũng tăng lên rõ rệt, đặc biệt là năng lượng và xăng dầu. Theo dự báo của nhiều hãng dầu khí nước ngoài, nhu cầu tiêu thụ sản phẩm dầu mỏ từ nay đến năm 2012 với mức tăng trưởng hàng năm từ 10% - 15%/năm.
TP.HCM là nơi tập trung các ngành kinh tế trọng điểm của cả nước, với mức độ tăng trưởng kinh tế khoảng 8 - 10%/năm,nơi tập trung các đầu mối giao thông quan trọng của khu vực phía Nam và các nước trong khu vực.
KCX Tân thuận là nơi tập trung rất nhiều doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có nhu cầu sử dụng nhiên liệu xăng, dầu và gas. Cùng với một lượng lớn cán bộ công nhân viên sử dụng các loại phương tiện giao thông vào ra trong khu chế xuất, việc xây dựng một cửa hàng kinh doanh nhiên liệu trong KCX Tân Thuận nhằm cung cấp xăng, dầu, gas cho các doanh nghiệp trong KCX để họ giảm thiểu các chi phí không cần thiết cho hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị mình.CHƯƠNG III:             HOẠT ĐỘNG KINH DOANH, NGUỒN CUNG CẤP


3.1  Dự báo thị trường kinh doanh xăng dầu

a).Tình hình nguồn cung cấp xăng dầu năm 2012: Bộ Công Thương vừa ban hành quy định về hạn mức nhập khẩu xăng dầu tối thiểu trong năm 2012 cho 13 doanh nghiệp đầu mối. Theo đó, định mức nhập khẩu tối thiểu tạm tính là 10,1 triệu (m3/tấn) xăng dầu. Lượng xăng nhập là 3,48 triệu m3; dầu diesel là 5,52 triệu m3; dầu mazut hơn 1 triệu tấn; dầu hỏa là 12.000 m3, nhiên liệu bay là 300.000 m3.
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) là đơn vị được giao chỉ tiêu nhiều nhất với hơn 5,8 triệu (m3/tấn). Tiếp đến, Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV Oil) có chỉ tiêu trên 1,26 triệu (m3/tấn); Tổng công ty Thương mại và Kỹ thuật và Đầu tư hạn mức tối thiểu là 503.000 (m3/tấn); Công ty TNHH một thành viên dầu khí TP HCM 586 triệu (m3/tấn). Công ty Cổ phần Nhiên liệu bay Petrolimex được giao hạn mức thấp nhấp, 5.000 m3 nhiên liệu.
b). Tình hình kinh doanh xăng, dầu, gas của Công ty CP Thương mại dịch vụ Hiệp Tân: Phát huy thế mạnh dịch vụ của công ty nhằm đáp ứng đầy đủ nhu cầu về nhiên liệu cho các doanh nghiệp trong KCX Tân Thuận theo đúng chức năng của mình đã được ban quản lý các KCX & KCN Tp. HCM cấp phép.
Tăng cường năng lực kinh doanh xăng, dầu, gas trong KCX Tân thuận ( chiếm khoảng 30% tổng doanh thu của công ty). Công ty Hiệp Tân tiếp tục tìm kiếm, mở rộng khả năng kinh doanh của mình để tăng thêm doanh thu cho công ty và tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp trong KCX Tân Thuận có nhu cầu sử dụng nhiên liệu.
c). Định hướng thị trường cho dự án: Dự án kinh doanh phục vụ cho tất cả các đối tượng, thành phần đang hoạt động và làm việc trong KCX Tân Thuận, các loại phương tiện giao thông ra vào KCX Tân Thuận.

3.2  Hoạt động kinh doanh

a)     Kế hoạch kinh doanh dự kiến

STT
MẶT HÀNG
ĐƠN VỊ
SỐ LƯỢNG/NĂM
Giá bán
1
Dầu DO
lít
1,077,000
1.048 USD/lít
2
Dầu DO (nội địa)
lít
81,000
21400 đ/lít
3
Dầu FO
lít
3,400,000
17650 đ/lít
4
Dầu KO
lít
680,000
1.116 Usd/lít
5
Xăng
lít
2,150,000
23400 đ/lít
6
Nhớt các loại
lít
5,500
7
Gas công nghiệp
tấn
520
1459 Usd/tấn
8
Gas bình 12kg
bình
660
447000 đ/bình
9
Gas bình13kg
bình
170
491000 đ/bình
10
Gas bình 48 kg
bình
6,500
1722000 đ/bình

liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG 
Địa chỉ: 156 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM 
Hotline: (08) 22 142 126 - 0903 649 782  - 0914526205
Email: minhphuong.corp@yahoo.com.vn hoặc thanhnv93@yahoo.com.vn 
Website: http://lapduan.com


3 nhận xét: