Thứ Ba, 7 tháng 8, 2012

Mẫu tờ trình xin chủ trương đầu tư dự án


CÔNG TY CỔ PHẦN DÓ BẦU
HƯƠNG QUẢNG NAM

 Số:      …. / TTr/DAĐT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------o0o-------
Lâm Đồng, ngày       tháng 8 năm 2012.
V/v: Đề nghị chấp thuận địa điểm lập
Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy Sản xuất
Trà đóng hộp và trà túi lọc.    
              
                Kính gửi:            - Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng;
                                          - Sở Kế Hoạch và Đầu tư;
                                          - Sở Xây Dựng;
                                          - Sở Tài nguyên và Môi trường;
                                          - UBND Huyện Đam Rông;
-      Căn cứ Luật Đất đai năm 2003; Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về việc thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ về việc bổ sung sửa đổi một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật đất đai;
-      Căn cứ Luật xây dựng năm 2003; Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/02/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ;
-      Căn cứ luật Đầu tư năm 2005; Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư;
-      Căn cứ Luật 38 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19 tháng 6 năm 2009;
-      Thông tư số 03/2009/TT-BKH ngày 16/04/2009 của Bộ Kế hoạch Đầu tư hướng dẫn lực chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất;
-      Căn cứ nghị định số: 61/2010/NĐ- CP ngày 04/6/2010 về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp và nông thôn.
-      Các căn cứ nhu cầu của chủ đầu tư.
Công ty Cổ phần Dó Bầu Hương Quảng Nam kính đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng chấp thuận địa điểm và phê duyệt dự án “Nhà máy Sản xuất Trà đóng hộp và trà túi lọc” theo các nội dung sau:


I-           NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CHẤP THUẬN:
1.          Tên dự án: Nhà máy Sản xuất Trà đóng hộp và trà túi lọc.  
2.          Tên nhà đầu tư: Công ty Cổ phần Dó Bầu Hương Quảng Nam.
3.          Địa điểm nghiên cứu lập dự án:
Khu đất có tổng diện tích khoảng (15.000 m2).
Vị trí dự án có tứ cận được xác định như sau:
-        Phía Tây giáp Quốc lộ 27 ;
-        Phía Nam giáp rừng tự nhiên;
-        Phía Đông giáp đường giao thông xã và đất của dân;
-        Phía Bắc giáp đất của dân.
Thuộc thửa số 2, tờ BĐĐCCS số II, xã Liêng Srônh huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng.
Mục tiêu đầu tư của dự án:

-        Đầu tư vùng nguyên liệu cây chè dây làm nguyên liệu đầu vào cho nhà máy, trên khu đất sẵn có của công ty lá 167,09 ha, trong đó giành riêng 50 ha trồng cây chè dây, đồng thời trồng xen kẽ đưới tán cây dó bầu, cây mít, cây sầu riêng, cây măc ca trong phần diện tích đất của công ty. Phát triển vùng nguyên liệu ra khu vực lân cận nhà máy dưới nhiều hình thức như công ty giao khoán, cho vay tiền, cung cấp phân bón để người dân trồng cây chè dây, đến mùa thu hoạch bán nguyên liệu cho công ty.

-        Đầu tư xây dựng Nhà máy chiết xuất Trà hộp và trà túi lọc. Tạo công ăn việc làm cho lao động nghèo tại địa phương, góp phần xoá đói giảm nghèo, cải thiện đời sống của người nông dân. Đồng thời tạo ra nhiều thảm thực vật xanh để góp phần phòng chống cháy rừng.

-        Xây dựng thương hiệu và quảng bá sản phẩm tới tay người tiêu dùng. Trở thành công ty hàng đầu trong sản xuất và phân phối dòng sản phẩm từ cây chè dây  tại Việt Nam, đưa thương hiệu Việt ra Quốc tế.

4.          Hình thức đầu tư của dự án: Đầu tư xây dựng mới
5.          Dự kiến quy mô đầu tư và tổng mức đầu tư của dự án:
Quy mô đầu tư dự án bao gồm chỉ tiêu và các hạng mục sau:
A-         DIỆN TÍCH ĐẤT, CHỈ TIÊU XÂY DỰNG
-              Tổng diện tích đất của dự án     : 15.000 (m2)
Bao gồm:
-              Đất xây dựng nhà máy 6000 m2
-              Đất vườn ươm cây giống 9000 m2
Quy mô của dự án sẽ bao gồm các hạng mục sau:

STT
Hạng mục xây dựng
Đơn vị
Số lượng
 K. lượng
 Tổng cộng
I
Các hạng mục công trình
1
Nhà văn phòng, kho chứa nguyên vật liệu
m2
1.00
336
336
2
Khu nhà xưởng sản xuất trà dây đóng hộp
m2
1.00
1,500
1,500
3
Khu nhà xưởng sản xuất  trà túi lọc
m2
1.00
1,500
1,500
4
Khu nhà xưởng lưu trữ và bảo quản sản phẩm
m2
1.00
500
500
5
Hệ thống xay nghiền lá cây
HT
1.00
1
1
6
Dây chuyền chiết xuất trà túi lọc
HT
1.00
1
1
7
Hệ thống xử lý nước
HT
1.00
1
1
8
Máy đóng gói tự động
HT
1.00
1
1
9
Dây chuyền sao sấy nguyên liệu
HT
1.00
1
1
10
Thiết bị đóng hộp dán nhãn mác…
HT

1
1
12
Máy móc thiết bị văn phòng ….
13
Nhà bảo vệ
m2
1.00
20
20
14
Nhà để xe
m2
1.00
60
60
15
Cổng, hàng rào
m
1.00
850
850
16
Hệ thống đường bê tông nhựa
m2
1.00
1,200
1,200
17
Phần khối lượng san lấp mặt bằng
M3
1.00
1,400
1,400
18
Diện tích trồng hoa, cây cảnh, trông cỏ
m2
1.00
250
250
19
Hệ thống cấp nước
HT
1.00
1
1
20
Hệ thống thoát nước
HT
1.00
1
1
21
Hệ thống PCCC
HT
1.00
1
1
22
Hệ thống điện chiếu sáng
HT
1.00
1
1
23
Hệ thống điện chống sét
HT
1.00
1
1

6.          Tổng mức đầu tư của dự án:     16.114.230.000 đồng


Đơn vị tính: 1000 đồng
STT
Hạng mục
 Giá trị trước thuế
 Thuế VAT
 Giá trị sau thuế
I
Chi phí xây lắp
9,031,400
903,140
9,934,540
II.
Giá trị thiết bị
2,596,500
259,650
2,856,150
III.
Chi phí quản lý dự án =(GXL+GTB)*2,48%
286,279
28,628
314,907
IV.
Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng
761,092
76,109
837,201
4.1
Chi phí khảo sát địa chất, địa hình
80,000
8,000
88,000
4.2
Chi phí lập dự án=(Gxlsc+GXL+GTB)*0,64%
73,953
7,395
81,349
4.3
Chi phí thiết kế lập TKBVTC=GXL*3.1%
278,348
27,835
306,183
4.4
Chi phí thẩm tra thiết kế=GXL*0,144%
8,580
858
9,438
4.5
Chi phí thẩm tra dự toán=GXL*0,138%
17,431
1,743
19,174
4.6
Chi phí lập HSMT xây lắp=GXL*0,162%
29,442
2,944
32,387
4.7
Chi phí lập HSMT mua sắm thiết bị=GTB*0,287%
7,893
789
8,683
4.8
Chi phí giám sát thi công xây lắp=GXL*2.92%
232,288
23,229
255,516
4.9
Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị=GTB*0,775%
20,175
2,017
22,192
4.10
Chi phí kiểm định đồng bộ hệ thống thiết bị
12,983
1,298
14,281
V
Chi phí thuê đất và chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xin phép xây dựng…
500,000
50,000
550,000
VI
Chi phí khác
192,744
19,274
212,019
5.1
Chi phí lán trại tạm phục vụ thi công
45,157
4,516
49,673
5.3
Chi phí bảo hiểm xây dựng=GXL*0,5%
45,157
4,516
49,673
5.4
Chi phí kiểm toán=(GXL+GTB)*0,158%
13,593
1,359
14,952
5.5
Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán
13,837
1,384
15,221
5.6
Chi phí rà phá bom mìn…
25,000
2,500
27,500
5.7
Chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường
50,000
5,000
55,000
VII.
CHI PHÍ DỰ PHÒNG=(GXl+ Gtb)*5%
639,535
VIII.
Lãi vay trong thời gian xây dựng
769,879
*
Tổng vốn cố định
15,344,351

Tổng cộng nguồn vốn đầu tư
16,114,230
Bằng chữ: Mười sáu tỷ, một trăm mười bốn triệu, hai trăm ba mươi nghìn đồng.
7.          Cơ cấu phân bổ nguồn vốn đầu tư :
-   Nguồn vốn của chủ đầu tư 40%.
-   Vốn vay đầu tư dự án: vay ưu đãi chiếm 60%.
8.          Quy mô sử dụng đất dự kiến: 15.000 m2.
9.          Phương pháp xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai: thuê đất dài hạn
10.       Các nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, (nếu có)
-        Khu đất lập dự án thuộc khu đất 15.000 m2 được chủ đầu tư thuê trong thời hạn 50 năm theo các quy định hiện hành của nhà nước.
11.       Phương thức giao hoặc thuê đất (nhà đầu tư đề xuất): Xin thuê đất dài hạn.
12.       Tiến độ thực hiện dự án (khởi công/hoàn thành): trong vòng 12 tháng kể từ ngày dự án được phê duyệt.
13.       Trách nhiệm của nhà đầu tư: Tự thực hiện công tác chuyển đổi mục đích sử dụng đất.
II-        CÁC VĂN BẢN, TÀI LIỆU KÈM THEO CÔNG VĂN
14.       Hồ sơ chứng minh năng lực của chủ đầu tư.
15.       Hồ sơ dự án đầu tư, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
        Công ty Cổ phần Dó Bầu Hương Quảng Nam kính đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng, Sở Kế hoạch đầu tư và các sở, ban ngành có liên quan  xem xét chấp thuận đề xuất dự án đầu tư dự án Nhà máy Sản xuất Trà đóng hộp và trà túi lọc để Công ty chúng tôi có cơ sở thực hiện các công việc tiếp theo.
Đính kèm: Hồ sơ dự án đầu tư Nhà máy Sản xuất Trà đóng hộp và trà túi lọc.
Nơi nhận:
-        Như trên;             
-        Lưu VT, p.kd.

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG 
Địa chỉ: 156 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM 
Hotline: (08) 22 142 126 - 0903 649 782  - 0907957895
Email: minhphuong.corp@yahoo.com.vn hoặc thanhnv93@yahoo.com.vn 
Website: http://lapduan.comGIÁM ĐỐC


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét